Let op, geld lenen kost ook geld.

Waarborgen bij een investeringskrediet

Elke bank zal zich zo veel als mogelijk willen indekken op het risico dat de ontlener zijn verbintenissen niet kan nakomen. Elke lening die een bank verstrekt, komt dus met een risico. Om zich hiertegen in te dekken worden vaak waarborgen gevraagd. Welke waarborgen kunnen dit zijn?

Contract waarborgen bij investeringskrediet

Soorten waarborgen

We kunnen een onderscheid maken tussen verschillende soorten waarborgen of zekerheden. We overlopen ze gauw even.

Zakelijke waarborgen

Zakelijke waarborgen zijn voorkeurregels op eigendommen van de ontlener, waarbij de bank een voorkeurrecht krijgt bij vervreemding van het in pand gegeven goed. Eenvoudig gezegd kan de bankinstelling het goed verkopen en de opbrengsten innen. We kunnen drie types zakelijke waarborgen onderscheiden:

  • Het pand: omvat alle roerende goederen uit het handelsfonds, zowel immaterieel (handelsmerk, goodwill, …) als materieel (meubilair, inrichting, …). Ook handelsgoederen kunnen in pand worden gegeven voor een percentage van de waarde.
  • Het voorrecht: waarbij de kredietverstrekker een wettelijk recht van voorrang heeft op de goederen die in waarborg werden gegeven. De bank neemt dan de plaats in van verkoper. Dit duidt men soms ook aan onder de benaming ‘subrogatie’.
  • De Hypotheek: omvat enkel onroerende goederen zoals een bedrijfsgebouw. Wanneer de lening of het krediet niet kan terugbetaald worden, dan kan de bank het gebouw verkopen.

Persoonlijke waarborgen

Hierbij zal een tweede persoon zicht borg stellen tot terugbetaling van een lening indien je als ontlener de lening niet kan terugbetalen. Dit kan eenieder zijn: een onderneming, een kennis, een familielid, …

Semi-zakelijke waarborgen

Hierbij steunt de bankinstelling op jouw persoonlijke verbintenis maar wordt de mogelijkheid behouden om een zakelijke waarborg te vestigen. Een voorbeeld hiervan is een hypothecair mandaat of een volmacht tot het nemen van een inschrijving op het handelsfonds.

Morele zekerheden

Hierbij wordt op voorhand afspraken gemaakt en gelooft de bankinstelling in de het nakomen van de gemaakte verbintenis. Een voorbeeld hiervan is de belofte om een bepaald onroerend goed niet te verkopen of er geen hypotheek op te vestigen.

Bepaalde ondernemingen die geen kredieten kunnen verkrijgen bij gebrek aan voldoende waarborgen, kunnen eventueel gebruik maken van de waarborgregeling van PMV/z en tot 75% van de verbintenissen laten waarborgen door de Vlaamse Overheid. Lees er hier meer over.

Tip: Indien de bank waarborgen vraagt, probeer deze te beperken tot de investering waartoe het investeringskrediet zou dienen. Tracht ook de leenperiode zo kort als mogelijk te houden. Indien de terugbetaling uiteindelijk moeilijk verloopt is de kans groot dat de kredietgever de periode wil verlengen.