Let op, geld lenen kost ook geld.

Roll-over krediet (wentelkrediet) voor ondernemers

Wat is een roll-over krediet?

Een roll-over krediet of wentelkrediet is een kredietlijn waarover de onderneming beschikt op middellange of lange termijn. Het is een krediet waarbij de looptijd op voorhand wordt vastgelegd. De rentevoet is variabel en wordt periodiek herzien.

De onderneming beslist zelf wanneer en op welk moment er geld wordt opgenomen. Er is geen verplichting om het hele bedrag op te nemen, dit kan in verschillende keren gebeuren onder de vorm van vaste voorschotten.

Deze vaste voorschotten kunnen een éénmalig of hernieuwbaar karakter hebben en overgedragen worden naar een volgende periode (een nieuwe ‘wentelperiode’).

De rentevoet wordt voor korte periodes vastgelegd en is variabel. Bij opname in schijven ontstaat bij elke opname een nieuwe “wentelperiode” waardoor het dus mogelijk is dat de kredietlijn wordt verdeelt in onderlinge stukjes met elk hun eigen renteperiodes die elk hun eigen rentevoet hebben.

Roll-over krediet als alternatief op investeringskrediet

Een vast voorschot of roll-over krediet is net zoals een investeringskrediet gericht op de middellange of lange termijn. Een roll-over krediet is echter wel flexibeler omdat je in eerste instantie zelf bepaald hoeveel geld er wordt opgenomen, en wanneer je deze opname verricht. Er is geen verplichting om de gehele kredietlimiet te gebruiken.

Een investeringskrediet is zeer geschikt om een éénmalige grote investering te verrichten, terwijl een roll-overkrediet of wentelkrediet kan ingezet worden voor meerdere investeringen. Zo kan deze gebruikt worden om in maand 1 burelen bij te bouwen en na maand 6 extra machines aan te schaffen of het wagenpark uit te breiden.

Wentelkredieten richten zich dus vooral op ondernemingen die in volle groei zijn en structureel nood hebben aan financiële middelen om uit te kunnen breiden. Vaak is er dan nood aan externe financiering om deze groei aan te blijven houden, maar ontbreken de liquide middelen daarvoor.

Bedrag en werking van een wentelkrediet

In samenspraak met de bank wordt een maximum kredietlimiet afgesproken. Hierbij wordt ook de looptijd in jaren afgesproken. Deze kan op middellange termijn (2 tot 5 jaar) of op lange termijn (5 tot 30 jaar) zijn.

Veelal kan een wentelkrediet pas bekomen worden vanaf een bedrag van 250.000 euro. Dit is echter afhankelijk van bank tot bank.

Een roll-over krediet is flexibeler dan een investeringskrediet. Je kan het bedrag opnemen voor één specifieke investering, of vrij opnemen naargelang in de nabije toekomst meerdere investeringen worden verricht. Je kan de kredietlijn dus opnemen in schijven, ofwel ook vaste voorschotten genoemd.

Bij elke opname die verricht wordt, wordt na een afgesproken termijn (bijvoorbeeld 1 jaar of 3 maanden) het geld teruggestort vanop je zichtrekening en heb je de keuze om een nieuw bedrag op te nemen.

rentevoet wentelkrediet of roll-over krediet

© Pixabay – rentevoeten

Vandaar de naam wentelkrediet of ‘roll over’-krediet: je rolt van de ene opname in de andere. Bij elke terugbetaling kan de mogelijkheid voorzien worden om het wentelkrediet om te zetten in een investeringskrediet.

Rentevoet en kosten bij roll-over kredieten

De rentevoet van een wentelkrediet is variabel. Deze wordt slecht voor beperkte periodes vastgelegd en herberekend op het moment dat een nieuwe opname verricht wordt (de zogenaamde wentelperiode).

De rentevoet volgt de EURIBOR-rentevoeten. De EURIBOR-rentevoet kan je dagelijks terugvinden in financiële magazines zoals De Tijd.

Bovenop deze EURIBOR-rentevoet zal er eveneens een kredietmarge bovenop komen. Deze wordt tevens op voorhand bepaald bij het openen van de kredietlijn. De kredietmarge kan afhankelijk zijn van het risicoprofiel van het bedrijf dat door de bank wordt berekend. Het dient eveneens om plotse wijzigingen in de EURIBOR op te vangen.

Er wordt alleen interest betaald op het bedrag dat werd opgenomen, gedurende de periode van opneming. De rente wordt dus niet berekend op de volledige kredietlijn.

Bijkomende kosten bij wentelkredieten

Alhoewel de onderneming niet verplicht is de hele kredietlijn op te gebruiken, zal er wel een bedrag worden aangerekend op het gedeelte van de kredietlijn dat niet wordt gebruikt. Deze kleine vergoeding noemt men de kredietlijnprovisie.

Bij een geldopname uit de kredietlijn is het ook mogelijk dat een trekkingsrecht wordt aangerekend. Deze vergoeding zijn bedoelt om verwerkingskosten bij een opname te vergoeden.

Indien de kredietlijn overgeschreven wordt, dan zal de bank een overschrijdingsprovisie aanrekenen. Zie er dus ook op toe dat de kredietlimiet gerespecteerd wordt.

Nalatigheidsintresten zullen pas worden aangerekend wanneer op uw zichtrekening onvoldoende middelen staan om het wentelkrediet terug te betalen. Beschikken over een kaskrediet kan in dat geval interessant zijn om deze nalatigheidsintresten te vermijden aangezien je na terugbetaling onmiddellijk opnieuw gebruik kunt maken van het wentelkrediet.

Een roll-over krediet vervroegd terugbetalen behoort ook tot de mogelijkheden, doch dan zal er een wederbeleggingsvergoeding betaald moeten worden die maximaal 6 maanden rente bedraagt bij kredieten onder 1 miljoen.

Tot slot kan de bank u ook eenmalig dossierkosten aanrekenen afhankelijk van de toegestane kredietlimiet en beheerskosten die horen bij het openen van een kredietopening.

Voordelen en nadelen van wentelkredieten

Er zijn een groot aantal voordelen verbonden aan een roll-over krediet. We sommen deze graag even beknopt op:

  • De rentevoet van wentelkredieten liggen doorgaans lager dan deze van een investeringskrediet. Dit komt omdat het gaat om korte termijn rentevoeten.
  • Een wentelkrediet is flexibel. Meerdere investeringen kunnen gefinancierd worden doorheen de tijd waardoor je vrij bent om zelf het opgenomen bedrag te kiezen.
  • De interestperiodes per wentelperiode kan in principe ook zelf gekozen worden.
  • Er bestaat een mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling. De terugbetaling kan gebeuren op eigen tempo.
  • Middels het gebruik van een roll-over krediet kan de onderneming toch eigen liquide middelen in de onderneming houden. Op die manier hoeft de onderneming niet uit alle investeringen uit eigen reserves te financieren.
  • Zowel de rente als de bijkomende kosten zijn fiscaal aftrekbaar.

Er zijn ook een aantal nadelen verbonden aan wentelkredieten waarmee je als ondernemer rekening moet houden:

  • De rentevoet is variabel. Hiermee bestaat er een risico dat bij stijgende rentevoeten een roll-over krediet ook minder interessant kan worden. Dit maakt het belangrijk om zowel de looptijd, bedrag en economische toestand op voorhand in te schatten.
  • Omwille van de variabele rentevoeten op korte termijn, bestaat de kans dat het moeilijker wordt om een budgettair plan op te stellen.
  • Het contract is opzegbaar door de bank. Aangezien het gaat om een kredietlijn van onbepaalde duur, kan de bank zonder reden beslissen om het krediet op te zeggen. Deze opzegtermijn kan één tot drie maanden duren.

Samenvatting roll-over krediet

Een wentelkrediet of roll-over krediet is een vergelijkbaar alternatief op het investeringskrediet. Het is interessant op korte of middellange termijn, mede afhankelijk van de rentevoeten. Het wordt gebruikt om eenmalige of verschillende investeringen mee te financieren over een langere periode.

Voorzie echter wel steeds de mogelijkheid om een wentelkrediet te laten omzetten in een investeringskrediet zodat je bij stijgende interesten de lening kan vastklikken op een vaste rentevoet. Vraag regelmatig na bij uw bank welke optie voor uw onderneming het meest interessant is.