Let op, geld lenen kost ook geld.

Straight loan (voorschot op vaste termijn) voor ondernemers

Wat is een straight loan?

Een straight loan of vast voorschot op termijn is een lening op korte termijn, meestal met een maximale looptijd van 1 jaar. Vaak wordt de mogelijkheid wel voorzien dat het contract al dan niet automatisch wordt verlengd.

Het is een vast bedrag dat in één keer wordt opgenomen met als doel het financieren van het bedrijfskapitaal. Bedrijven met een terugkerende, tijdelijke geldbehoefte halen het meeste voordeel uit een straight loan. Zowel het bedrag, de termijn (max. 1 jaar) als de rentevoet wordt op voorhand bepaald.

De interestvoet is aantrekkelijker dan deze bij een kaskrediet voor ondernemers, maar is het ook de beste keuze voor uw bedrijf?

Vaste voorschotten: Werking en bedrag

Een straight loan is minder flexibel dan een kaskrediet maar heeft doorgaans wel een veel aantrekkelijkere rentevoet te bieden. Bij ondertekening van het contract worden zowel de looptijd (één maand tot maximaal één jaar), als de rentevoet, als het bedrag vastgelegd. Eventueel is er ook een optie voorzien tot automatische vernieuwing van het contract.

Een straight loan of voorschot op vaste termijn kan een kredietlijn op zichzelf zijn, maar ook deel uitmaken van een “gemengde kredietlijn” waarin meerdere opnames van vaste voorschotten mogelijk zijn binnen één grote kredietlijn. We spreken in het laatste geval van een wentelkrediet waarbij gespreide opnames in schijven mogelijk is. Lees hier meer over het wentelkrediet.

Om de aanvraag te staven zijn vaak een aantal documenten nodig: een financieel plan, een businessplan, eventuele bijlagen en samenwerkingsovereenkomst of een definitieve of tussentijdse balans van de onderneming. De aanvraag kan 1 tot 4 weken duren maar gaat doorgaans vrij snel.

Het bedrag van een krediet vaste voorschot is afhankelijk van bank tot bank. In realiteit kan een bedrijf al vanaf 25.000 euro een straight loan aanvragen, doch de meeste banken hanteren een minimum kredietlijn van 75.000 euro of meer.

Na het ondertekenen van het contract wordt het geld ter beschikking gesteld en overgeschreven op de zichtrekening van het bedrijf. Hierover kan de onderneming dan vrij beschikken. Zo kan het geld dienen om de voorraad uit te breiden, diverse investeringen te verrichten of als geldreserve om zich in te dekken tegen klanten die te laat betalen. Het wordt dus beschouwd als een overbruggingsfinanciering.

Wanneer de looptijd afgelopen is, wordt het bedrag inclusief interesten van uw zichtrekening gehaald en teruggestort.
Op het einde van het contract, heeft de onderneming dan ook de mogelijkheid om de kredietlijn stop te zetten, het bedrag aan te passen of om het contract met een nieuwe periode te verlengen.

Verschil tussen kaskrediet en vaste voorschotten

vaste voorschotten (straight loan) berekenen

© Shutterstock – Vaste voorschotten

Een kaskrediet is een flexibele manier om over een permanente geldreserve te beschikken. Er is immers geen eindvervaldag. Met een kaskrediet kan men met andere woorden steeds terugvallen indien er zich tijdelijke cashtekorten plaatsvinden. Het nadeel van een kaskrediet is echter wel dat het een dure kredietformule is.

Een straight loan is minder flexibel omdat het contract op korte termijn is. De looptijd kan immers maximaal één jaar duren. Toch wordt er vaak in de mogelijkheid voorzien om het contract (al dan niet automatisch) te vernieuwen.

Wanneer uw kaskrediet constant aangesproken wordt, en de zichtrekening van uw onderneming vertoont het hele jaar door een negatief saldo, dan is een omzetting naar een krediet vaste voorschotten interessant.

De rentevoet bij een kaskrediet kan al snel tussen 8% en 10% bedragen, terwijl de rentevoet van een straight loan wordt berekend op de EURIBOR. De bank voegt hieraan nog een marge toe, maar toch kan dit al snel resulteren in een verschil van 5% tot 8% aan interesten die u op het krediet moet betalen.

Meer lezen over kaskredieten? Klik dan hier.

Straight loan rentevoet en kosten

De rentevoet van een straight loan wordt vastgelegd vanaf het moment van opname. Deze kan dus variëren bij een hernieuwing van het contract. De rente wordt berekend op basis van de EURIBOR. De Euribor is de “Euro Interbank Offered Rate” die dagelijks gepubliceerd wordt en dus controleerbaar is.

Bovenop de EURIBOR hanteert de bank een kredietmarge (tussen 0,5% en 2%). Deze dient om grote schommelingen in de EURIBOR op te vangen, maar is alsook afhankelijk van het risicoprofiel van de onderneming die een krediet aanvraag indient. Deze is wel steeds op voorhand gekend zodat je als ondernemer nooit voor een verrassing komt te staan.

Kosten van een krediet vaste voorschotten

Indien de kredietlijn niet geheel wordt opgebruikt, wat het geval kan zijn bij een “gemengde kredietlijn” dan kan een reserveringsprovisie aangerekend worden. Deze vergoeding wordt aangerekend door de bank omdat ze steeds het geld ter beschikking dient te houden.

Bij elke opname zal ook een trekkingsrecht worden aangerekend. Dit dient om de verwerkingskosten bij een opname te vergoeden.

Naast bovenstaande kosten zal er ook een dossierkost en/of eventuele commissie verschuldigd zijn op het toegestane krediet. Beheerkosten kunnen ook aangerekend worden voor het opvolgen van de administratie, vaak wordt deze dan trimestrieel aangerekend.

Nalatigheidsinteresten zijn pas verschuldigd wanneer op het moment van terugbetaling, uw zichtrekening een ontoereikend saldo vertoond. Deze wordt dan berekend op het achterstallig kapitaal.

Vervroegd terugbetalen is mogelijk, maar dan wordt er mogelijks een wederbeleggingsvergoeding aangerekend. Voor kredieten minder dan een miljoen euro kan deze maximaal 6 maanden interest bedragen.

Straight loan voordelen en nadelen

De voordelen van een straight loan voor een bedrijf lijken wel duidelijk als je het artikel hebt gelezen, maar we vatten de voordelen van dit soort zakelijke lening graag nog even samen:

 • De rentevoet van een krediet vaste voorschotten is interessanter dan de rentevoet van een kaskrediet. De onderneming kan met andere woorden een grote besparing realiseren indien er constant nood is aan een geldreserve om korte termijn cashbehoeften op te vangen.
 • De onderneming kan een vast voorschot aanvragen voor maximaal 12 maanden. Er is wel veel keuze in de looptijd maar deze kan maximaal 1 jaar bedragen.
 • Het contract is hernieuwbaar. Heeft de zaak met andere worden na afloop van de periode toch nood aan financiering? Dan kan het contract vernieuwd worden.
 • De opname zal plaatsvinden via de zichtrekening en is permanent beschikbaar. Er hoeft ook geen rechtvaardiging of bepaalde kennisgeving te worden verleend voor de opname van het geld.
 • Met een straight loan kan ingespeeld worden op seizoensgebonden behoeften aan kasmiddelen. Je bent immers niet verplicht om het contract te hernieuwen maar kunt ervoor kiezen om bepaalde periodes waarin cashflow problemen gekend zijn op te vangen.
 • De terugbetaling zal plaatsvinden op de vervaldag. Deze is door u op voorhand gekend.
 • Alle interesten en bijhorende kosten zijn integraal aftrekbaar van de belastingen aangezien het gaat om beroepskosten.

Er zijn ook nadelen verbonden aan het krediet vaste voorschotten:

 • Het contract kent een vastgelegde duurtijd. Bij een hernieuwing van het contract komt waarschijnlijk een beetje administratie kijken. Er zullen mogelijks ook bijkomende kosten aangerekend worden.
 • Minder soepel dan een kaskrediet. Een straight loan is niet geschikt voor kleine bedragen. Voor een opname van een klein bedrag wordt beter gebruik gemaakt van het kaskrediet.
 • Vervroegd terugbetalen is soms moeilijk. In het contract kan een wederbeleggingsvergoeding voorzien zijn, of men kan toch vragen om de interesten te betalen tot de eindvervaldag van het contract (meestal met een maximum van 6 maanden).
 • Permanent afhankelijk zijn van een krediet vaste voorschotten is doorgaans ook geen goed idee. Het kan een oplossing zijn om de hoge rentevoeten van het kaskrediet te vermijden, maar bij een permanente afhankelijkheid van een straight loan kan het interessant zijn om deze om te zetten in een zakelijk krediet op afbetaling.

Samenvatting krediet vaste voorschotten (straight loan).

Een straight loan of krediet vaste voorschotten dient om kasbehoeften op korte termijn op te vangen. Het is een ideaal alternatief op het kaskrediet indien er permanent een kasbehoefte aanwezig is. Het enige nadeel is de beperkte looptijd waardoor deze telkens hernieuwd moet worden.

Door te kiezen voor een straight loan in plaats van een kaskrediet kan je met andere woorden de financieringsbehoefte van de onderneming op peil houden, maar toch het gebruik van dat dure kaskrediet vermijden.

Wie permanent gebruik blijft maken van het krediet vaste voorschotten stelt zich best ook de vraag of er geen betere oplossingen zijn zoals de omzetting naar een zakelijk krediet op afbetaling. Op die manier kan niet alleen ingespeeld worden op stijgende rentevoeten, maar kan ook het krediet stelselmatig terugbetaald worden.